Realizovano više aktivnosti u prvoj fazi projekta “Za ljepši Nikšić”

Nikšić, 2. 11. 2012. godine Društvo mladih ekologa realizuje prvu fazu projekta „Za ljepši Nikšić“ koji je finansijski podržan na ovogodišnjem konkursu Pivare „Trebjesa“ AD Nikšić za finansiranje projekata NVO iz oblasti zaštite životne sredine.

Tokom prve faze projekta mješoviti tim sastavljen od predstavnika NVO Društvo mladih ekologa Nikšić i stručnjaka sa Fakulteta zaštite životne stredine izvršio je obilazak rječnih tokova Bistrice, Gračanice i Zete u dijelu kojim protiču kroz urbanu zonu grada. Obilaskom ovih rječnih tokova prikupljeni su podaci o stanju u kojem se trenutno nalaze ovi tokovi i tom prilikom je napravljen foto-zapis.

Na osnovu sveukupnog stanja na terenu može se konstatovati da se sa vodnim resursom ova tri toka ne upravlja na način koji vodi u pravcu zaštite i poboljšanja statusa vodnog resursa.

Gotovo u svim pristupačnim djelovima priobalnog zemljišta, posebno Bistrice i Gračanice, primjetne su različite vrste otpada, a u nekim slučajevima i opasnog, usljed čijeg prisustva može doći do zagađenja opasnim supstancama, a čime se ne može obezbijediti dobar status voda.

Nepravilno i nekontrolisano odlaganje otpada različitog porijekla duž rječnih korita upućuje nas i na neadekvatno funkcionisanje nadzorne službe i neprimjenjivanje kaznenih mjera za počinioce prekršaja, a takođe je prisutna nedovoljna informisanost javnosti o stanju životne sredine u lokalnoj zajednici.

Tokom ove faze projekta realizovali smo i akciju uklanjanja otpada uz pomoć mehanizacije u koritu Bistrice pored Malog mosta i izvršili sanaciju dijela betonske podloge.

Realizacijom projekta „Za ljepši Nikšić“ planirana je i aktivna komunikacija sa svima koji mogu doprinijeti boljem stanju rječnih tokova i ovim povodom pozivamo kako privredne subjekte, tako i građane da daju aktivan doprinos u smanjenju zagađenja voda u lokalnoj zajednici.

Takođe, pozivamo građane da se uključe u realizaciju projekta kroz saradnju sa našom Kancelarijom i prijave negativna dešavanja na terenu kako bi zajedničkim aktivnostima obezbijedili smanjenje zagađenosti i promovisali održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa.

Ovim projektom ćemo razviti i ojačati saradnju i sa lokalnom urpavom, prije svih sa Službom za zaštitu životne sredine jer je u jačanju ekološke svijesti i poboljšanju stanja na terenu potrebno da budu uključeni svi činioci lokalne zajednice. Moramo se i svi zajedno angažovati kako bi sproveli u djelo odgovarajuće politike ekonomskog korišćenja voda.

Cilj ove akcije je jačanje ekološke svijesti javnosti, unapređenje stavova o značaju očuvanja i unapređenje stanja vodnog resursa kroz bolju saradnju ciljnih grupa u zajednici.

Kada govorimo o zaštiti životne sredine, upravljanje vodama predstavlja jedno od prioritetnih pitanja i potrebno ga je zasnivati na principima održivog razvoja, kojim se, zbog zadovoljenja potreba u sadašnjosti, ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Posmatrajući šire, vrlo je vjerovatno da će klimatske promjene uzrokovati ozbiljne posljedice za vodne resurse u Evropi pa će se tako u nekim područjima povećati opasnost od poplava, a u drugim postoji rizik od nestašica vode za piće, naročito u južnoj Evropi što nas takođe upućuje da treba pažljivo gazdovati vodnim resursom.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *