Sistem upravljanja otpadom prilično nerazvijen

Nikšić, 19. 11. 2013. godine Jedan od osnovnih preduslova za očuvanu životnu sredinu jeste pravilno tretiranje otpada. Uspostavljanje politike upravljanja otpadom na nivou Evropske unije (EU) zasniva se na hijerarhiji načela dajući prioritet prevenciji nastajanja otpada, zatim ponovnoj upotrebi i reciklaži materijala, regeneraciji energije i konačnom odlaganju otpada. U okviru regulative i planskih dokumenata EU, sve više se promoviše smanjenje nastajanja otpada, što bi smanjilo problem otpada na samom izvoru. Usvajanje politika i uputstava EU za upravljanje otpadom ne garantuje da će problem otpada biti riješen. Naravno, potrebno je konkretno djelovanje sa svih pozicija društva.

Kada je u pitanju tretiranje otpada u Crnoj Gori onda je evidentno da se savremeni standardi i prakse jako slabo primjenjuju i imamo, nažalost, prilično nerazvijen sistem upravljanja otpadom.

Problemi sa upravljanjem otpadom su gotovo istovjetni u svim opštinama u Crnoj Gori i traju prilično dugo. U jako malom broju slučajeva se vrši pravilno i standardizovano tretiranje otpada sa njegovim prethodnim razvrstavanjem i odvajanjem sirovine koja će se ponovno upotrebljavati, a sanitarnih deponija gotovo i da nema u Crnoj Gori.

Smetlišta u prirodnim udubljenjima, uvalama ili stranama, koja ne zadovoljavaju ni minimum standarda i procedura po pitanju deponovanja otpada su u najvećem broju slučajeva jedina opcija za deponovanje otpada. Jedan od najpoznatijih slučajeva nelegalnog deponovanja otpada u Crnoj Gori je lokacija na Vasovim vodama. Mještani Beransela osnovano traže izmještanje privremene deponije sa ovog terena. Njihova zabrinutost je više nego opravdana kada se uzme u obzir da se različite vrste, pa i opasan otpad deponuju na tom terenu. Privremenost ove deponije se previše odužila. Nelegalna deponija na Vasovim vodama je prijetnja za prirodne resurse i za zdravlje ljudi. Opština Berane ne treba ovaj građanski aktivizam da shvata kao protest, već kao pomoć u traženju održivog rješenja. Obaveza i dužnost lokalne uprave je da primijeni adekvatne projekte i tehnike upravljanja otpadom.

Starac Đorđije Tomović u slučaju Vasovih voda je za nas oličenje borbe za zdravu životnu sredinu koju kao takvu treba predati budućim generacijama. Prekršajni postupak koji je pokrenut protiv ove starine treba preispitati i nije popularno na njemu sprovoditi snagu države.

Nije deponija Vasove vode jedina koja ne zadovoljava uslove propisane standardima i Zakonom o upravljanju otpadom. Loše upravljanje otpadom je karakteristično i za Nikšić.

Deponovanjem otpada u Mislovom dolu odavno je popunjeno prirodno udubljenje i sada se formira kupola koja je vidljiva i sa veće udaljenosti. U bliskoj budućnosti se ne nazire rješenje za ovaj problem, a posljedice mogu biti višestruke.

U slučaju Berana i Nikšića zajedničko je što treba urgentno tražiti održivo rješenje. Krajnje je vrijeme da se pređe sa riječi na djelo u oblasti tretiranja otpada.

Za loše upravljanje otpadom u Nikšiću ne snose odgovornost samo lokalne i državne institucije čiji je to opis djelatnosti, već veliku odgovornost imaju i građani. Odsustvo podrške od strane građana je dodatni problem koji se ogleda u pojavljivanju nelegalnih odlagališta otpada na različitim lokacijama. Jednu takvu, na prijavu odgovornog građanina, zatekli smo i na samom putu uz korito rijeke Gračanice. Količina otpada je tolika da se jednom saobraćajnom trakom ne može voziti u dužini od 20 metara.

Konflikti sa životnom sredinom i zdravljem građana ne vode u pravcu ostvarenja visokih standarada života i zaštite životne sredine. Prije svega treba ispoštovati važeće zakonske regulative kod nas i preporuke koje propisuje EU.

Projekte upravljanja otpadom treba realizovati na način da imaju podršku od strane građana i da se transformacijom otpada u resurs uvećava i ekonomska korist.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *