Fotografije “Voda i mi” prikazane na Trgu slobode

Nikšić, 19. 7. 2014. godine Dru­štvo mla­dih eko­lo­ga Nik­ši­ća (DMEN) organizovalo je na Tr­gu slobode izložbu fotografija pri­sti­glih na fo­to-kon­kurs „Vo­da i mi”.

Izložba je realizovana u okviru projekta „Očuvanje i povećanje nivoa zaštite vodnog resursa u skladu sa standardima održivog razoja“ koji je dio programa ENV.net na Zapadnom Balkanu i Turskoj i koji se realizuje uz  finansijsku podršku Evropske unije (EU).

Uz mu­zi­ku ben­da „VIS Bu­đo­la”, Nik­ši­ća­ni su ima­li pri­li­ku da po­gle­daju fo­to­gra­fi­je ko­je svjedoče o sta­nju vod­nog re­su­r­sa u op­šti­ni.

Fo­to­gra­fi­je pri­ka­zu­ju re­al­no sta­nje ri­je­ka i nji­ho­vih ko­ri­ta iz ne­po­sredne blzine, a naj­vi­še je onih ko­je svje­do­če o lo­šem sta­nju tih lo­ka­ci­ja. Uglav­nom su na­sta­le u ur­ba­nom di­je­lu gra­da i pri­grad­skim na­se­lji­ma, od­no­sno mje­sti­ma kuda pro­ti­ču Bi­stri­ca, Gra­ča­ni­ca i Ze­ta.

Na konkurs je do­sta­vlje­no 80 fo­to­gra­fi­ja, od čega je izabrano 50 najzanimljivijh za izložbu. Pristigao je i jedan video zapis.

Tokom izložbe građani su upoznati sa projektom i značajem očuvanja vodnog resursa i izvršena je podjela edukativnih materijala.

Ovim fotografijama želimo da prenesemo poruku širokoj javnosti, kako građanima tako i donosiocima odluka o bitnosti očuvanja vodnog resursa, kao i da motivišemo što veći broj ljudi i institucija da se aktivno uključe u akcije uljepšanja vodenih tokova.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *