Forum za životnu sredinu i klimu predstavio prioritetne teme pred sastanak u Briselu

Nikšić, 15. 9. 2014. godine U susret 23. godišnjici proglašenja Crne Gore ekološkom državom, nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Green Home i Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) organizovale su nacionalni sastanak nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, kako bi prodiskutovale prioritetne nacionalne probleme iz oblasti zaštite životne sredine u Crnoj Gori, posebno u svjetlu evropskih integracija.

Pripremljeni zajednički stavovi i gorući problemi biće predstavljeni na regionalnom Forumu za životnu sredinu i klimu, koji je Evropska komisija pokrenula kako bi omogućila direktan pristup i dijalog između nevladinih organizacija iz Crne Gore i regiona i najviših predstavnika Generalnog direktorata za životnu sredinu.

Naredni sastanak će se održati u Briselu u oktobru 2014. godine za koji su nevladine organizacije iz Crne Gore i regiona predložile prioritetne teme. To su: klimatske promjene, upravljanje vodama, upravljanje otpadom i sprovođenje strateške i procjene uticaja na životnu sredinu.

Kada je riječ o klimatskim promjenama, transponovanje pravne tekovine Evropske unije (EU) u oblasti klimatskih promjena je u veoma ranoj fazi. Crna Gora još uvijek nije prihvatila obaveze koje se odnose na ublažavanje posljedica za 2020. godinu, niti je izrađena Nacionalna strategija u oblasti klimatskih promjena koja obuhvata procjenu troškova, investicionu strategiju, planove sprovođenja pravne tekovine u oblasti klimatskih promjena i projekcije izgradnje administrativnih kapaciteta.

Trenutno se ne sprovode nikakve sistemske mjere u oblasti prilagođavanja na negativan uticaj klimatskih promjena, niti postoji strateški dokument koji obuhvata prilagođavanje na klimatske promjene. Pored spomenutog, jedan od najvažnijih i najtežih zadataka predstavlja integracija djelatnosti u oblasti klimatskih promjena u sve relevantne sektorske politike i strategije.

Govoreći o upravljanju vodama, u Izvještaju se o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore navodi da će postizanje dovoljnog nivoa usklađenosti do 2016/17 biti teško „bez ulaganja dodatnih značajnih napora, boljeg planiranja i povećanih resursa“. U ovom pogledu Crnoj Gori tek predstoji transpozicija najvažnijih odredbi Okvirne direktive o vodama, kao i izgradnja sistema za njeno sprovođenje, jačanje administrativnog i stručnog kadra. Smatramo da razlozi za ovu usporenu implementaciju leže prije svega u nemotivisanosti nadležnih organa da se snažnije angažuju na usklađivanju, nedostatku jasnih i realnih implementacijskih okvira, kao i nedostatku političke podrške i javne svijesti.

Jedna od ključnih prepreka koju smo identifikovali odnosi se na izostanak transparentnosti prilikom izrade zakonskih propisa kao i direktnog i formalnog uključivanja civilnog sektora u procese donošenja odluka. Međusektorska saradnja i protok informacija moraju biti značajno poboljšani. Efektivan monitoring i kontrolni mehanizmi treba da budu ustanovljeni pri čemu organizacije civilnog društva treba da budu aktivno uključene.

Jedno od najtežih pitanja jeste svakako upravljanje otpadom. Otpad se i dalje odlaže na otvorenim lokacijama i nelegalnim smetlištima, od kojih neka postoje 25 godina i dobila su status privremenih deponija. Ove deponije najčešće ne ispunjavaju ni osnovne uslove koji se odnose na udaljenost od minimum 500 metara od vodnih tijela, izolovanost i praćenje odloženih količina, te primjena mjera minimiziranja negativnih posljedica po životnu sredinu. Novi Nacionalni plan upravljanja otpadom zahtijeva pouzdano planiranje implementacionih mjera i predviđa ulaganja, nakon čega je potrebno razviti i hitno implementirati opštinske planove za upravljanje otpadom. Imajući u vidu trenutnu situaciju ciljevi za reciklažu iz Zakona o otpadu moraju se staviti u realne okvire.

Pored spomenutog, neophodno je da se dosadašnji način odlaganja otpada životinjskog porijekla uskladi sa principima EU, kao i da se donese i usvoji poseban Zakon o upravljanju ovom vrstom otpada, koji će regulisati skladištenje i deponovanje klaničnog i drugog životinjskog otpada. Takođe je potrebno podzakonskim aktima konkretizovati Zakon o veterinastvu, kako bi se poboljšao inspekcijski nadzor.

Kada je riječ o strateškoj i procjeni uticaja na životnu sredinu, Crna Gora mora biti posebno fokusirana na pravilno i smisleno sprovođenje ovih mehanizama za zaštitu životne sredine kako na opštinskom, tako i na državnom nivou. Studije odnosno elaborati procjene, često ne sadrže potrebne informacije, dopuštajući da nedostatak informacija ide nauštrb životne sredine. Nerijetko se u ovim dokumentima konstatuje kolizija sa drugim strateškim i međunarodnim sporazumima ili ističu ugrožene ili zaštićene ekološke vrijednosti predmetne lokacije, pa ipak procjena uticaja na životnu sredinu bude konstatovana kao neznatna ili prihvatljiva. Takođe, pored poboljšanja kvaliteta procjene uticaja, mora se raditi na efektivnijim javnim konsultacijama sa civilnim društvom i drugim učesnicima.

Cijeneći dosadašnja zalaganja Crne Gore u procesu približavanja EU, nadamo se da će i današnji sastanak otvoriti nacionalni dijalog, razgraničiti i iskristalisati prioritete i hitne akcije, te pomoći u rješavanju ključnih izazova sa kojima se svi zajedno susrećemo.

Članice Foruma za životnu sredinu i klimu:

NVO Green Home

NVO CZIP

NVO DMEN

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *