Izgradnja mHE na Bukovici trajno će devastirati rijeku

Nikšić, 3. 10. 2017. godine Rijeka Bukovica, koja nastaje ispod obronaka Ivice i Durmitora, posjeduje izuzetan kvalitet vode. Koliko je dobar kvalitet, pokazuje činjenica da se njena voda pakuje u dva postrojenja (Diva i Gorska) i kao takva završava kod kupaca daleko izvan državnih okvira.

Ukoliko dođe do izgradnje mHE Bukovica1 i Bukovica2, gdje je po predmetno-planskom dokumentu planiran zahvat dužine od oko 10 kilometara korita rijeke Bukovice sa pojasom promjenljive širine uz desnu i lijevu obalu, doći će do trajne devastacije ovog prirodnog dragulja i okoline.

Lokalna studija lokacije i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu pružaju čitaocu naizgled lijepo obrađen tekst, ali u mnogim djelovima imaju nedoumice u vezi sa očuvanjem prirodnih vrijednosti rijeke Bukovice i okoline.

Lokalna studija lokacije ne posjeduje precizne podatke o životnoj sredini za pomenuto područje, a samim građevinskim zahvatom doći će do trajnih promjena terena što će vući za sobom i trajne posljedice po ekosistem rijeke.

U SEA se loše procjenjuje da će predmetne mHE imati prihvatljiv uticaj na prirodnu ravnotežu ekositema ove rijeke. Takođe se navodi da objekte vodozahvata i taložnice treba projektovati tako da što manje naruše prirodni ambijent i da što manje utiču na prirodni tok. Naprotiv, ovakav infrastrukturni projekat će promijeniti prirodnu ravnotežu ekosistema, a izgradnjom cjevovoda i infrastrukturnih objekata grubo će narušiti prirodni ambijent.

Biološki minimum je određen na osnovu 10% od srednjeg godišnjeg protoka na datoj lokaiji pa tako na lokaciji mHE Bukovica1 iznosi 224 l/s odnosno 122 l/s za Bukovicu2 u svim uslovima eksploatacionog perioda mHE, što nas upućuje na zaključak da će rijeka koja u određenim djelovima ima širinu toka, prelive i tzv. virove biti pretvorena u mali potok bez živog svijeta. Ekološki minimum nije dobro isplaniran jer studijama nijesu planirani vodopoji i korišćenje vode za navodnjavanje obradivih parcela duž lokacije vodozahvata.

U dijelu koji se tiče negativnog uticaja na smanjenje broja vrsta navodi se da je taj uticaj neznatan, sa čime se ne slažemo. Mislimo da će izgradnjom planiranih infrastrukturnih objekata na rijeci Bukovici doći do ozbiljnog narušavanja populacije pastrmke potočare, koja je, kako studija navodi, u Bukovici bila izuzetno brojna. S obzirom da je u svim rijekama Crne Gore ugrožena, ovakva informacija za Bukovicu je pravi pozitivan primjer. Međutim, realizacijom projekta mHE ostaćemo i bez tog lijepog primjera.

Izgradnjom mHE predviđa se izgradnja vještačkih ribljih staza, ali one nikako ne mogu zamijeniti priordni ambijent. Opravdana je opasnost gubitka ribljeg fonda uzvodno od vodozahvata bez obzira na riblje staze jer nema garancije da će riba pri malom protoku moći da migrira uzvodno radi mrijesta.

Navodi se da ukoliko se desi šteta ribljem fondu, investitor je obavezan izvršiti nadoknadu ribljeg fonda i budući koncesionar će participirati u akcijama poribljvanja. Ne navodi se kojom ribljom vrstom. Obrađivač i koncesionar moraju znati da se potočna pastrmka do sada u ovoj godini nije vještački mrijestila ni u jednom ribnjaku u Crnoj Gori, a ubacivanje neke druge vrste ribe u Bukovicu bi bilo neprihvatljivo.

U dijelu koji se bavi stvaranjem otpada, navodi se da je nastajanje svih vrsta otpada (idustrijski i komunalni) izuzetno malo, pa je negativan uticaj ocijenjen kao neznatan. Ne navodi se da i male količine industrijskog otpada mogu napraviti veliki problem za vodni resurs. U konkretnom slučaju, jedan litar mašinskog ulja zagađuje milion litara vode.

Ni planirana ugradnja separatora ne garantuje da će se zadržati visok kvalitet vode ove rijeke, a posljedice zagađenja se mogu manifestovati i mnogo dalje od lokacija mHE.

Kao i u mnogo sličnih primjera do sada, ni ovdje nije došlo do adekvatnog uključivanja javnosti. Iako je postojala potreba da se zainteresovana javnost uključi u konsultacije od rane faze planiranja, do toga nije došlo. Javne rasprave su sprovedene u okviru ispunjavanja zakonskog minimuma, bez korektnog obavještavanja lokalnog stanovništva i sprovođenja argumentovane razmjene stavova.

Na osnovu navedenog i uvida u Lokalnu studiju lokacije i Stratešku procjenu uticaja, NVO Društvo mladih ekologa smatra da za ovaj projekat na osnovu datih smjernica ne može biti ispoštovan princip maksimalnog očuvanja životne sredine tj. da će infrastrukturni radovi grubo narušiti prirodni ambijent i rijeku Bukovicu.

Na kraju pozivamo da se odustane od projekta izgradnje mHE na rijeci Bukovici i pristupi njenoj planskoj eko-turističkoj valorizaciji i stavljanju pod formalnu zakonsku zaštitu, čime bi rijeka i okolina ostale dragulj prirode koji bi današnje generacije koristile na održiv način i kao takve predale budućim generacijama.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *