Ne mučite Bukovicu

Rijeka Bukovica, nastaje ispod obronaka Ivice i Durmitora, posjeduje izuzetan kvalitet vode i netaknut pejzaž ali ipak je u 21. vijeku, kada se svuda u pametnom svijetu nastoji očuvati vodni resurs, u opasnosti od devastacije koja se ispoljava kroz plan o izgradnji dvije mHE Bukovica 1 i Bukovica 2.
Predmetno planskom dokumentacijom o izgradnji mHE Bukovica 1 i Bukovica 2 planiran je zahvat koji obuhvata korito rijeke Bukovice u dužini od oko 10 km sa pojasom promjenljive širine uz desnu i lijevu obalu.
Koliko su dobre vode i koliko mogu naći održiviju i bolju namjenu najbolje pokazuje činjenica da se njena voda pakuje u dva postrojenja (Diva i Gorska) i kao takva završava kod kupaca i daleko izvan državnih okvira.
Prema PUP-u Opštine Šavnik Pejzaž kanjonske doline Bukovice je izdvojen kao posebna pejzažna dolina. Preporuka PUPa je da se zbog izuzetnih prirodnih odlika, kako samog toka rijeke tako i atraktivnih vizura kanjonskih strana pejzaž kanjonske rijeke Bukovice zaštiti u smislu zabrane dalje izgradnje svih vrsta objekata i strogog usmjeravanja budućih građevinskih radova isključivo na sanaciju i adaptaciju postojećih objekata. Ali čim se pojavio prvi koncesionar sve se radnje za zaštitu završavaju na preporuci.
Nesumljivo je da će izgradnja malih hidroelaktrana povući trajne negativne ekosistemske i reljefne posledice za rijeku Bukovicu i okolinu.
Smatramo da eventualna izgradnja mHE neće višesruko imati ekonomsku isplativost jer su vode Bukovice uzurpirane i prije njenog izvorišta. Izvorište Bukovice nastaje od voda iz Pošćenske planine koje se od jezera Modro, Valovito i Svrablje kao i brojnih izvora kao što su Barice, Sopot, Studenci sabiraju u Suvu lokvu gdje poniru i ispod zemlje idu do vrela Bukovice gdje nastaje Bukovica. Te vode iz Pošćenske planine se već eksploatišu sa cijevima FI 100 za vodosnabdijevanje poddurmitorskih sela pa i jednim dijelom Žabljaka. Takođe ove vode će da se odvode i za projekat pravljenja jezera na skijalištu Savin kuk sa cijevima FI 300. Tako se vode Bukovice značajno umanjuju i prije njenog izvorišta čime se može očekivati da će i samo izvorište biti manje izdašno, pogotovu u sušnom periodu godine.
Treba uzeti u obzir i klimatske promjene koje su se već odrazile na našem području Evrope a u Crnoj Gori upravo najveći odražaj imaju na području Durmitora ako se uzme u obzir rast srednje godišnje temperature praćene u poslednjih 30 godina. U budućnosti je očekivati da će biti još više jer je studija predstavljena na sastanku Evropske geonaučne unije u Beču predvidjela da već 2050. godine neće biti polovine leda na alpskim vrhovima. Još gore možemo očekivati na Durmitoru. Negativan uticaj na Durmitorski lednik će imati i izgradnja hidroelektrane Komarnica.
Sa druge strane mnogo unosnije, korektnije i isplativije za lokalnu zajdnicu bi bilo da se tok Bukovice ekoturistički valorizuje. U rijeci Bukovici živi autohtona pastrmka koja će nestati presijecanjem i izgradnjoim mHE a sa duge strane može postati jedan od glavih oslonaca za eko turistički razvoj kompletnog kraja. Takođe potencijala ima da se značajno lokalitet promoviše kroz eko turizam a to bi povuklo razvoj eko sela i smještajnih kapaciteta gdje bi kroz plasman domaćih proizvoda lokalna zajednica imala mnogo više koristi.
Izgradnjom mHE samo mali broj ljudi bi imao opštu korist dok bi Bukovica doživjela trajnu devastaciju.
Ne moramo dalje od Slovenije ići pa uzeti kao primjer rijeku Soču u Sloveniji od koje država i lokalna zajendica imaju višemilionske dobiti usled razvoja ekoturizma i sportskog ribolova. Upravo ruralni turizam i sportski ribolov u poslednje vrijeme doživaljavaju ekspanziju.
Zbog svega navedenog u potpunosti podržavamo argumentovanu borbu lokalne zajednice za zaštitu rijeke Bukovice od izgradnje mHE. Ujedno pozivamo nadležne institucije da ozbiljno uzmu u obzir sve argumente i svijest lokalne zajdnice o težnji da se zaštiti Bukovica i ponište rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju mHE na Bukovici.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *