Donijeti nova strateška dokumenta u oblasti životne sredine

Nikšić, 29.08.2019. godine Društvo mladih ekologa Nikšić je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za odgovornije ekološke politike“ organizovalo okrugli sto na temu „Lokalne ekološke politike (klimatske promjene, energetska efikasnost, kvalitet vazduha), analiza i smjernice“.

Okrugli sto je okupio predstavnike relevantnog nevladinog sektora iz Nikšića i predstavnike lokalne uprave.

Tokom okruglog stola Dušan Babić prisutnima je predstavio analizu koju je radila NVO Društvo mladih ekologa u protekla tri mjeseca. Analiza lokalnih ekoloških politika bavi se do sada proklamovanim normama kao i učinjenim u prethodnom periodu, ali nudi i korake i pravce u kojima treba da djeluju sve strukture društva kako bi se u narednom periodu napravili pozitivni pomaci.

Analiza ima za cilj da pruži osvrt na oblasti kao što su kvalitet vazduha, klimatske promjene i energetska efikasnost, njihovo tretiranje u relevantnim dokumentima kako na lokalnom tako i na državnom nivou, realizaciju mjera koje su relevantne za ove oblasti, kao i da ponudi  preporuke za njihovo unapređenje.

Tokom prethodnih 10 godina lokalna uprava je izradila niz strateških dokumenata  – Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) kao krovni dokument koji indentifikuje prioritetne problemeiz životne sredine u lokalnoj zajednici i daje konkretne akcije za njihovo rješavanje, zatim Strateškiplan razvoja opštine Nikšić za period 2014-2019 koji upućuje na sprovođenje LEAP-a kao ključnu mjeruunapređenja životne sredine. Pored njih pripremljeni su i usvojeni Plan kvaliteta vazduha za opštinu Nikšić za period 2014-2019, kao i Lokalni energetski plan (LEP) donešen na period od 10 godina (2015-2025) koji predstavlja najvažniji dokument koji je donijela lokalna uprava, a koji se bavi temom energetske efikasnosti na području opštine Nikšić. Plan zaštite i spašavanja od poplava na teritoriji opštine Nikšić usvojen je 2012. godine i predstavlja relevantan dokument za oblast životne sredine.

Dušan je kroz izlaganje konstatovao da je značajan broj dokumenta, iako ima kvalitet, nevažeći s obzirom da je istekao period za koji su rađeni, te da ima dosta nejsnoća u pogledu preduzetih mjera i ostvarenih rezultata.

Napomenuo je da Analizu ne treba shvatiti kao kritički dokument već kao afirmativan i podsticajan za donosioce odluka da na loklanom nivou u budućnosti što više unaprijede planove i programe u ovim oblastima. Takođe, smatra da ovaj dokument treba da pomogne u izradi ostalih strateških opštinskih dokumenta koji će se baviti kvalitetom vazduha, klimatskim promjenama i energetskom efikasnošću u narednom periodu.

Sekretar Sekratarijata za investicije i projekte u Opštini Nikšić Živko Kecojević je istakao da je mnogo više urađeno na terenu nego na usvajanju dokumenata, te da u budućem periodu predstoji dosta toga da se uradi kako na ažuriranju postojećih tako i na donošenju nedostajućih dokumanta.

Kazao je i da je značajan pomak napravljen kada je Željezara Tosčelik pribavila integrisanu dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i zaštitu živote sredine. Naglasio je da Opština Nikšić promoviše energetsku efikasnost podsticajnim mjerama tako što za 1m2 ugrađenog solarnog panela smanjuje za 100 eura cijenu komunalnog opremanja objekta. Naveo je i da za programe energetske efikasnosti nude građanima popuste tako što će opština uzeti učešće u troškovima od 50%.

Posebnu pažnju prisutnih je izazazvala tema koja se odnosila na buduće planove upravljanja otpadom u kontekstu kvaliteta vazduha i energetske efikasnosti te planiranih projekata. Tokom diskusije Jovo Radulović iz organizacije Župa u srcu je iznio svoje mišljenje da reciklaža nije u dovoljnoj mjeri zastupljena u lokalnoj zajednici te da projekti termičke obrade otpada nijesu u skladu sa razvojnim šansama grada i da se treba više bazirati na razvoj poljopljivrede i turizma.

Projekat ”Jačanje kapaciteta za bolje ekološke politike“ je finansijski podržan kroz mali grant u okviru projekta “Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori” koji realizuje NVO Green Home uz finansijsku podršku Evropske Unije i Ministarstva javne uprave.

You may also like...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *